Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 1 marca 2022 r. Tego dnia również będzie dostępny wniosek o przyjęcie do przedszkola (dostępny w przedszkolu), który należy złożyć do 25 marca 2022 r.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (można zamiast oświadczenia dołączyć kserokopię Kartę Dużej Rodziny)
  • kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego kandydata
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  • zaświadczenie o zatrudnieniu OBOJGA rodziców (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej). W przypadku, gdy rodzic prowadzi działalność gospodarczą można dostarczyć wydruk z CEIDG. W przypadku, gdy tylko jeden rodzic pracuje nie należy składać w/w dokumentów. 
  • kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2020 lub 2021 OBOJGA rodziców, którzy wskazują miejsce zamieszkania na terenie GMINY KARTUZY. W przypadku, gdy tylko jeden rodzic/opiekun prawny składa zeznanie podatkowe nie należy dołączać w/w dokumentu.