Należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka” w Kartuzach w wysokości 1 zł za 1 godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych i punktów przedszkolnych. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowanych od godz. 8.00 do godz. 13.00 od poniedziałku do piątku.

Stawkę żywieniową ustala się na kwotę 8 zł dziennie. Miesięczna opłata stanowi ilość dni obecności dziecka ustalana na podstawie list obecności sporządzonych przez wychowawców. Opłatę za wyżywienie należy wpłacić na rachunek bankowy o numerze 10 1020 1866 0000 1002 0076 9679. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Należność z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po minionym miesiącu, płatne na konto przedszkola PKO BP Kartuzy 98 1020 1866 0000 1202 0069 1949 w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.