Projekt pod nazwą „Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia” będzie realizowany w okresie od 29.06.2013 r. do 28.06.2015 r. Gmina uzyskała wsparcie na dodatkowe miejsca dla 2,5-3 latków nieuczestniczących dotąd w edukacji przedszkolnej, w istniejącym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka” w Kartuzach.

Projekt jest skierowany do 50 przedszkolaków przez okres 2 lat. Wykorzystując wiedzę z realizacji poprzednich przedsięwzięć, działania projektowe skierujemy do grup najbardziej potrzebujących zgodnie z zapisami dotyczącymi rekrutacji. Poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy pedagogów rozwiniemy w dzieciach umiejętności językowe, abstrakcyjne – poprzez rytmikę oraz skompensujemy deficyty logopedyczne i postaw.

Oprócz realizacji powyższych zajęć, dzieci wezmą udział w 10 spektaklach Dziecięcych Teatrzyków przyjezdnych oraz 2 zajęciach wyjazdowych do ZOO i Oceanarium. Ponadto wsparciem zostaną objęci również rodzice zakwalifikowanych do projektu dzieci. Zaproponujemy im  udział w szkoleniach oraz konsultacjach dotyczących zajęć rozwijających oraz kompensacyjnych. Projekt zakłada również zakup pomocy edukacyjnych do sali przedszkolnej i zajęć dodatkowych.

Projekt będzie realizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to 299 600,00 zł, zaś kwota dofinansowania wynosi 254 660,00 zł.